English
Acrobat Reader
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat felhívása
2010.04.23.péntek 22:51

FELHÍVÁS

 

JOGI SEGÍTŐI NÉVJEGYZÉKBE JELENTKEZÉSHEZ

 

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat peren kívüli jogi szolgáltatásként jogi tanácsadást, okiratszerkesztést és iratbetekintést, peres ügyekben pedig pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászoruló állampolgárok részére a jogi segítségnyújtási rendszer keretében .

A jogi segítségnyújtási feladatokat jelenleg I. fokon a fővárosi/megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő megyei igazságügyi szolgálatok (területi hivatalok) látják el. A II. fokú hatósági jogkört és az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata gyakorolja.

 

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat az ügyfél jövedelmi, vagyoni helyzetét megvizsgálva csak a támogatás megengedhetősége kérdésében dönt, de a jogi szolgáltatásokat a jogi segítői névjegyzékbe felvett, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával szolgáltatási szerződést kötő jogi segítők nyújtják.

 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvénynek (Jst.) a jogi segítőről rendelkező VIII. fejezete alapján az alábbiakban felsorolt személyek, szervezetek kérhetik felvételüket a jogi segítői névjegyzékbe:

 

•        ügyvéd, ügyvédi iroda és a tevékenységét Magyarországon állandó jelleggel végző európai közösségi jogász;

•        jogvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezet, alapítvány, kisebbségi önkormányzat, jogi oktatást végző egyetem.

 

A jogi segítői névjegyzékbe jelentkezés módja

 

A jogi segítői névjegyzékbe jelentkezőknek kérelmüket a honlapról letölthető adatlappal – adatlap ügyvédeknek; adatlap jogi segítő szervezeteknek - és a mellékletekkel együtt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának (KIMISZ) Jogi Segítségnyújtási Osztályához (1145 Budapest, Róna u. 135., telefon: 06-1/460-4787) kell postai úton vagy személyesen eljuttatniuk.

 

Amennyiben a jelentkező megfelel a törvényben írt feltételeknek, a KIMISZ 30 napon belül értesíti a kérelem elfogadásáról, és felhívja a szolgáltatási szerződés megkötésére. A szolgáltatási szerződés megkötése érdekében a világhálóról letölthető nyomtatványt két példányban kell kitölteni, és azt aláírva, 15 napon belül meg kell küldeni a KIMISZ Jogi Segítségnyújtási Osztályához. A KIMISZ főigazgatója vagy meghatalmazottja a szerződést aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el, majd egyik példányát visszaküldi a jelentkezőnek. Egyidejűleg intézkedik a névjegyzékbe vételről rendelkező határozat meghozatala érdekében, melyet követően a névjegyzékbe felvett jogi segítő adatai megjelennek a világhálón (www.kimisz.gov.hu).

 

A szolgáltatási szerződést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata három évre köti a jogi segítőkkel. A hároméves időtartam lejártával a jogi segítő kérelmére meg kell hosszabbítani a szolgáltatási szerződést, amennyiben a névjegyzékbe való felvételét kizáró ok továbbra sem áll fenn.

 

A jogi segítői névjegyzékbe jelentkezés feltételei

 

•        Ügyvéd akkor kérheti a felvételét a névjegyzékbe, ha

a) tevékenységét nem szünetelteti,

b) fegyelmi eljárás során tevékenységének gyakorlását nem függesztették fel, és

c) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

 

•        Jogi segítő szervezet akkor kérheti a felvételét a névjegyzékbe, ha rendelkezik az ügyfelek fogadására alkalmas helyiséggel és ügyvéddel olyan határozott idejű megbízási szerződést kötött, amely alapján az ügyvéd - legalább a szolgáltatási szerződés időtartama alatt - a nevében és megbízásából a jogi szolgáltatást nyújtja.

 

•        Jogi oktatást végző egyetem akkor is kérheti felvételét a névjegyzékbe, ha nincs ügyvéd megbízottja, de jogi szakvizsgával vagy állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója által vezetett, ügyfelek fogadására alkalmas helyiséggel rendelkező szervezeti egysége folytat jogvédő tevékenységet.

 

A jogi segítők névjegyzékbe vételének részletes szabályait a Jst. és a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet állapítja meg.

 

 

 

E rendelet értelmében az ügyvéd kérelméhez mellékelni kell

a) a kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását a kérelmező ügyvédi kamarai tagságának fennállásáról (európai közösségi jogász esetében arról, hogy a kérelmező szerepel az európai közösségi jogászok névjegyzékében) és arról, hogy a kérelmező ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti, valamint fegyelmi eljárás során tevékenységének gyakorlását nem függesztették fel, illetve nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt,

b) 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy a kérelmező felelősségbiztosítása fennáll.

 

Ügyvédi iroda kérelméhez csatolni kell tagjairól az a) és b) pont szerinti igazolásokat. A kamarai igazolásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a tagok a kérelmező ügyvédi iroda tagjaiként végzik tevékenységüket.

 

 

A jogi segítő szervezetnek csatolnia kell a kérelméhez

a) a jogvédő tevékenység végzésére történő felhatalmazást tartalmazó létesítő okiratát (alapító okirat, alapszabály, kari tanácsi határozat stb.) vagy – ha a felhatalmazás ebben található – egyéb szabályzatát, határozatát stb.,

b) – ha nyilvántartásba vételre köteles – ennek megtörténtéről a nyilvántartó hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását,

c) a jogi szolgáltatás nyújtásával megbízott ügyvéddel közös nyilatkozatát arról, hogy a jogi szolgáltatás nyújtására a nevében és megbízásából eljáró ügyvéddel megállapodást kötött,

d) a megbízott ügyvédre vonatkozó, előbb felsorolt okiratokat.

 

A jogi segítő szervezetnek a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelek fogadására alkalmas helyiség használatára jogosult, vagy arról, hogy az ügyfelek fogadása az általa megbízott ügyvéd irodájában történik.

 

A névjegyzékbe az a kérelmező vehető fel, aki megfelel a Jst.-ben foglalt feltételeknek, és a kérelme tartalmazza a feltételek fennállását igazoló, felsorolt nyilatkozatokat és mellékleteket.

 

A jogi segítő a névjegyzékben nyilvántartott és a jogi szolgáltatási szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül írásban köteles bejelenteni.

 

A jogi segítői és a pártfogó ügyvéd díj szabályozása

 

•        A peren kívüli szolgáltatás díja (Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 58. § (3) bekezdése értelmében) 2012. évben óránként 3000 forint, melyhez hozzáadódik még költségtérítés címén a megállapított munkadíj 15 %-a. A részletes szabályokat a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III.30.) IM rendelet állapítja meg.

•        A pártfogó ügyvédi munkadíj összegét a Szolgálat a pártfogó ügyvéd által képviselt fél pervesztessége esetén a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. §-ban foglaltak szerint (Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 58. § (4) bekezdése értelmében 2012-ben óránként 3.000 Ft), a fél pernyertessége esetén pedig e rendelet felhatalmazása alapján a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet szerint állapítja meg. A pártfogó ügyvéd a költségeinek tételes elszámolására, ennek hiányában a munkadíj 25 %-át kitevő költségátalányra jogosult.